Có 1 kết quả:

tiêu minh

1/1

tiêu minh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đề rõ, ghi rõ