Có 1 kết quả:

tiêu xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đặt điều nói không cho người khác.