Có 1 kết quả:

tiêu biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nêu lên ở bên ngoài, làm khuôn mẫu cho những cái khác tương tự.