Có 1 kết quả:

tiêu ký

1/1

tiêu ký

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. dấu hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng
2. đánh dấu, làm hiệu