Có 1 kết quả:

tiêu ngữ

1/1

tiêu ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

biểu ngữ, khẩu hiệu

Từ điển trích dẫn

1. Khẩu hiệu, lời ngắn gọn có tác dụng cổ động, tuyên truyền...

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói nêu lên, viết ra cho mọi người thấy mà theo. Cũng như: Biểu ngữ.