Có 1 kết quả:

tiêu đề

1/1

tiêu đề

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đề chữ lên trên cái nêu làm dấu hiệu
2. tiêu đề, đầu đề

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng chữ viết ra trên đầu một mục sách báo.

Một số bài thơ có sử dụng