Có 1 kết quả:

xu cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần trọng yếu nhất — Chức vụ trọng yếu trong triều đình, trong chính phủ trung ương.