Có 1 kết quả:

mô hình

1/1

mô hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mô hình, mẫu hình, vật làm mẫu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mẫu để theo đó mà làm cho đúng.