Có 1 kết quả:

mô hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lờ mờ, không rõ. Ta vẫn nói trại là Mơ hồ.