Có 1 kết quả:

dạng thức

1/1

dạng thức

phồn thể

Từ điển phổ thông

dạng, loại, loài, cách thức

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiểu, chẳng hạn kiểu quần áo ( stile ).