Có 1 kết quả:

phác học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự học hỏi thành thật, không vì lợi danh.