Có 1 kết quả:

phác hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẽ sơ lúc đầu cho thành hình, chưa sửa sang tô đểm. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sinh rằng phác hoạ vừa rồi, phẩm để xin một vài lời thêm hoa «.

Một số bài thơ có sử dụng