Có 1 kết quả:

phác trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình thành thật, giữ lẽ phải.