Có 1 kết quả:

phác mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngựa chưa được huấn luyện.