Có 1 kết quả:

thụ oán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây thù giận.