Có 1 kết quả:

thụ trang

1/1

thụ trang

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái gốc cây