Có 1 kết quả:

thụ bì

1/1

thụ bì

phồn thể

Từ điển phổ thông

vỏ cây