Có 1 kết quả:

thụ ly

1/1

thụ ly

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào có trồng cây