Có 1 kết quả:

kiều tiếp

1/1

kiều tiếp

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm cầu nối, làm trung gian

Một số bài thơ có sử dụng