Có 1 kết quả:

cơ động

1/1

cơ động

phồn thể

Từ điển phổ thông

cơ động, linh hoạt, linh động