Có 1 kết quả:

cơ cấu

1/1

cơ cấu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cơ cấu, cấu trúc, tổ chức

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “cơ cấu” 機搆.
2. Phiếm chỉ đơn vị của một cơ quan hoặc một đoàn thể.
3. Chỉ tổ chức nội bộ của một cơ quan, đoàn thể, v.v. ◎Như: “điều chỉnh cơ cấu” 調整機構.
4. Cấu hãm.
5. Chỉ sự nghiệp, công nghiệp. ◇Yết Hề Tư 揭傒斯: “Thành tri cơ cấu chi nan thừa” 誠知機搆之難承 (Tống Trình Thúc Vĩnh nam quy tự 送程叔永南歸序).