Có 1 kết quả:

cơ chế

1/1

cơ chế

phồn thể

Từ điển phổ thông

cơ chế, sự vận hành, sự hoạt động