Có 1 kết quả:

cơ biến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Biến đổi khí giới.
2. Cơ mưu ngụy trá.
3. Quyền biến, tùy cơ ứng biến.