Có 1 kết quả:

cơ quan

1/1

cơ quan

phồn thể

Từ điển phổ thông

cơ quan, tổ chức

Từ điển trích dẫn

1. Then chốt, bộ phận điều khiển cỗ máy.
2. Mưu kế. ◇Lão Xá 老舍: “Tha bất tái hòa Cao Đệ đàm tâm liễu, phạ thị tẩu liễu chủy, tiết lộ liễu cơ quan” 她不再和 高第 談心了, 怕是走了嘴, 泄露了機關 (Tứ thế đồng đường 四世同堂, Ngũ nhị) Bà sẽ không nói chuyện tâm sự với Cao Đệ (con gái cả của chồng) nữa, sợ lỡ miệng, để lộ mưu kế.
3. Tổ chức, cơ cấu.
4. Chỉ miệng. § Nguồn gốc: ◇Quỷ Cốc Tử 鬼谷子: “Cố khẩu giả, cơ quan dã, sở dĩ bế tình ý dã” 故口者, 機關也, 所以閉情意也 (Quyền thiên 權篇). ◇Tiêu Cám 焦贛: “Cơ quan bất tiện, bất năng xuất ngôn” 機關不便, 不能出言 (Dịch lâm 易林, Tiểu súc chi mông 小畜之蒙).
5. Khớp xương, đốt xương (trên thân thể người ta). ◇Tố Vấn 素問: “Cơ quan bất lợi giả, yêu bất khả dĩ hành, hạng bất khả dĩ cố” 機關不利者, 腰不可以行, 項不可以顧 (Quyết luận 厥論) Khớp xương mà không trơn tru, hông không đi được, gáy không quay đầu được.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận điều khiển toàn bộ máy — Nơi điều khiển công việc.

Một số bài thơ có sử dụng