Có 1 kết quả:

hoành chiết

1/1

hoành chiết

phồn thể

Từ điển phổ thông

nét hoành, nét ngang