Có 1 kết quả:

hoành tảo

1/1

hoành tảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

quét đi, quét bỏ

Một số bài thơ có sử dụng