Có 1 kết quả:

hoành tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang tàng buông thả.