Có 1 kết quả:

đàn việt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà Phật gọi các người cúng dường cầu được qua cõi khổ là “đàn việt” 檀越 hay “đàn na” 檀那. ◇Thiền Uyển Tập Anh 禪苑集英: “Long Nữ hiến châu thành Phật quả, Đàn na xả thí phúc như hà?” 龍女獻珠成佛果檀那捨施福如何 (Viên Chiếu Thiền sư 圓照禪師) Long Nữ dâng châu thành Phật quả, Đàn na bố thí phước ra sao?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm tiếng Phạn, có nghĩa là bố thí, hoặc kẻ bố thí.