Có 1 kết quả:

đàn na

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “đàn việt” 檀越.

Một số bài thơ có sử dụng