Có 1 kết quả:

sanh liễu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây lá nhỏ, mọc khít, mùa hạ nở hoa năm cánh nhiều màu.