Có 1 kết quả:

đương án

1/1

đương án

phồn thể

Từ điển phổ thông

hồ sơ lưu trữ, tài liệu lưu trữ