Có 1 kết quả:

giả sở

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình cụ (roi, đòn...) làm bằng gỗ cây giả, cây kinh... dùng để đánh đập.

Một số bài thơ có sử dụng