Có 1 kết quả:

kiểm thúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gò bó, trói buộc.