Có 1 kết quả:

kiểm lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét vùng có rừng để gìn giữ và khai thác cây cối trong rừng.