Có 1 kết quả:

kiểm duyệt

1/1

kiểm duyệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

kiểm duyệt, kiểm tra, xem xét phê duyệt