Có 1 kết quả:

kiểm điểm

1/1

kiểm điểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

kiểm điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét và đếm cho đủ.

Một số bài thơ có sử dụng