Có 1 kết quả:

đài cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bóng bàn, tức Pingpong. Cũng gọi là Binh bang cầu.