Có 1 kết quả:

yểm hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cung cứng, làm bằng gỗ cây dâu núi. Chỉ cây cung tốt.