Có 1 kết quả:

yểm ty

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại tơ do giống tằm được ăn lá cây dâu núi nhả ra, tức loại tơ rất tốt, thời cổ thường dùng để se làm dây đàn.