Có 1 kết quả:

luỹ cụ

1/1

luỹ cụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên một thanh gươm dài thời xưa