Có 1 kết quả:

dược dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một huyện đời nhà Tần, đất cũ nay thuộc tỉnh Thiểm Tây — Các âm khác là Lao, Lịch. Xem các âm này.