Có 1 kết quả:

lan vị

1/1

lan vị

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn