Có 1 kết quả:

lan sách

1/1

lan sách

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn