Có 1 kết quả:

quyền sử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng thế lực địa vị của mình mà sai khiến người khác.