Có 1 kết quả:

quyền chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh mà ngăn chặn đè nén.