Có 1 kết quả:

quyền uy

1/1

quyền uy

phồn thể

Từ điển phổ thông

uy quyền, thế lực, quyền lực