Có 1 kết quả:

quyền nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét hoàn cảnh, tình hình mà đối phó cho thích hợp. » Quyền nghi hết sức lo lường «.

Một số bài thơ có sử dụng