Có 1 kết quả:

quyền nhiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạm thời thay thế người khác để làm công việc của người đó.