Có 1 kết quả:

quyền bính

1/1

quyền bính

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyền bính, quyền lực

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh nằm trong tay để làm việc, bắt người khác theo mình.

Một số bài thơ có sử dụng