Có 1 kết quả:

quyền hoạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ỷ thế lực mà làm ngang ngược.